Rate of Interest

कर्जावरील व्याज दर WEF १ जुलै 2020
अ.क्र.कर्जाचा प्रकार प्रस्तावित व्याजदर
1नजर गहाण
एस. एस. आय. युनिट (वर्किंग कॅपिटलसाठी)10.00% (*अटी लागू )
2रोखऋण 
बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स12.00% (*अटी लागू )
एस. एस. आय. युनिट( वर्किंग कॅपिटलसाठी)10.00% (*अटी लागू )
सोनेतारण मर्यादा10.00% (*अटी लागू )
3 वाहन कर्जे
वाहन खरेदीसाठी 10.00% (*अटी लागू )
स्किम अंतर्गत ( वैयक्तिक)10.00% (*अटी लागू )
 खाजगी व्यावसायिक / चार चाकी (कमर्शियल)10.00% (*अटी लागू )
 चार चाकी खरेदी (जुनी गाडी)10.00% (*अटी लागू )
4टर्म लोन
 ट्रेडर्स / व्यवसायिक10.00% (*अटी लागू )
बिल्डर्स डेव्हलपर्स व प्रोजेक्ट लोन12.00% (*अटी लागू )
एस. एस. आय. युनिट व manufacturers 10.00% (*अटी लागू )
लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी (टी.एल.)12.00% (*अटी लागू )
कृषी कर्ज / कृषीपूरक उद्योग, साहित्य व अन्य उद्देश10.00% (*अटी लागू )
5 वेअर हाऊस ऊस रिसीट प्लीज
६०% पर्यंत 10.00% (*अटी लागू )
६०% ते ७०% पर्यंत 11.00% (*अटी लागू )
6 एन. एस. सी. सरकारी प्रति. व एल. आय. सी. पॉलिसी तारण10.00% (*अटी लागू )
7 सोने तारण कर्जे10.00% (*अटी लागू )
8 घर दुरुस्ती10.00% (*अटी लागू )
9 वैयक्तिक व अन्य तारण कर्जे12.00% (*अटी लागू )
10 दैनिक  मधुसंचयी ठेवीचे तारणावर कर्जे10.00% (*अटी लागू )
11 दीनदयाल घरकुल योजना9.50% (*अटी लागू )
12 डॉक्टर व चार्टर्ड अकाउंटंट्स, आर्किटेक, प्रोफेसर10.00% (*अटी लागू )
13 शैक्षणिक कर्ज10.00% (*अटी लागू )
14 सौर ऊर्जा कर्ज 10.00% (*अटी लागू )
15बाळासाहेब देवरस कर्ज  योजना10.00% (*अटी लागू )
16 मुदत तारणा वरील कर्जेपावती वरील व्याजापेक्षा 1 % जास्त
17अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास वर्गीय मंडळ15% ( नियमित कर्ज खात्यांना शासनाकडून 12 % सवलत
18टी. ओ. डी.13.00% (*अटी लागू )
टीप :-   

1 ) GL 173 करिता   a) स्टोक स्टेटमेंट न आल्यास

                           b) टी ओ डी वसूल न झाल्यास (GL198)  यापैकी कोणतीही एक पूर्ण न झाल्यास किंवा व्याजदर वसुली न झाल्यास सदर खात्यात 2%  जादा व्याज लागेल

2) GL168 व GL170  करिता – a) व्याज वसूल न झाल्यास b)  TOD  वसूल न झाल्यास (GL198)  यापैकी कोणतीही एक अट पूर्ण न झाल्यास सदर खात्यास 2%  जादा  व्याज लागेल

3) डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटंट प्रोफेसर व आर्किटेक्ट यांनी त्यांचे कर्ज खाते तीन वर्षाचे आत बंद केल्यास त्यावर प्रचलित व्याजदराचा 2%  जादा व्याजदर लागेल

4)  सोने तारण कर्ज व वेअर हाऊस रिसीट/  प्लेज कर्जाची मुदत संपल्यावर 2%  दादा व्याज लागेल

5)  सर्व प्रकारच्या हप्ते बंदी खात्यात जि थकीत हप्त्याची रक्कम आहे त्या थकीत हप्त्याच्या रकमेवर 3%  जादा व्याज आकारण्यात येईल

6) नजरगहाण /   रोखऋण  व एस एस आय युनिट ( वर्किंग कॅपिटल)  कर्जमर्यादा खात्यांवर क्रेडिट रेटिंगनुसार व्याज आकारणी करण्यात येईल 

***For further details contact our nearest Branch or Leave us a Message

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!