Rate of Interest

Deposit Interest Rates wef 01/10/2022
Types of Accounts
Rate of Interest
Savings
2.50%
Fixed Deposit
- 7 to 45 Days
3.00%
- 46 to 90 Days
4.25%
- 91 to 180 Days
5.00%
- 181 to 364 Days
5.25%
- 12 Months to 36 Months
5.75%
- Above 3 Years upto 10 Years
6.00%
Daily Recurring Deposit
3.50%
Recurring Deposit
As per Fixed Deposit
Monthly Income Scheme
As per Fixed Deposit

टीप :- १ ) जेष्ठ नागरिकांना प्रचलित व्याजदराच्या १/२% ज्यादा व्याज दार देण्यात यावा व हि सवलत १ वर्ष व त्यावरील मुदती ठेवीकरिता लागू राहील.
         २ ) मुदतपूर्व विड्रॉल केल्यास सदर कालावधीच्या प्रचलित व्याजदराच्या १% कमी व्याजदर मिळेल.
         ३ ) वैयक्तीक एकरकमी रु. १५ लाख व त्याचे वर ठेवी वरील ज्यादा व्याजदराची सवलत बंद करण्यात आली आहे.
        ४ ) मुदत ठेवीची मुदत संपल्यानंतर पावती रिनिवल न केल्यास ती तेवढ्याच कालावधीकरिता ऑटो रिनिवल होईल.

***For further details contact our nearest Branch or Leave us a Message

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!