Rate of Interest

Deposit Interest Rates wef 01/11/2021
Types of Accounts
Rate of Interest
Savings
3.00%
Fixed Deposit
- 7 to 45 Days
4.25%
- 46 to 90 Days
4.75%
- 91 to 180 Days
5.25%
- 181 to 364 Days
5.50%
- 12 Months to 15 Months
6.25%
- 16 Months to 36 Months
5.75%
- Above 3 Years upto 10 Years
5.50%
Reinvestment Deposit (Above 3 Years upto 5 Years)
5.25%
Daily Recurring Deposit
3.50%
Recurring Deposit
As per Fixed Deposit
Monthly Income Scheme
As per Fixed Deposit

टीप :- १ ) फक्त जेष्ठ नागरिक यांना प्रचलित व्याजदराच्या १/२% ज्यादा व्याजदर देण्यात मिळेल.
         २ ) 1/2 % ज्यादा व्याजदराची सवलत ही १ वर्ष व त्यावरील मुदती ठेवीकरीता लागू.
         ३ ) वैयक्तिक एकरकमी रु. १५ लाख व त्याचे वर ठेवी ठेवल्यास त्यांनासुद्धा प्रचलित व्याजदराच्या १/२ % ज्यादा व्याजदर मिळेल. ही सवलत सह.पतसंस्था, प्रा.लि. कंपनी व फर्म यांना लागू नाही.
        ४ ) व्याजावरील कोणतीही एकच सवलत एकावेळी मिळेल.

मुदत ठेवीची मुदत संपल्यावर पावती रिनीवल न केल्यास ती तेव्हड्याच कालावधी करिता ऑटो रिनीवल होईल.

***For further details contact our nearest Branch or Leave us a Message

Feedback
Feedback
How would you rate your experience?
Do you have any additional comment?
Next
Enter your email if you'd like us to contact you regarding with your feedback.
Back
Submit
Thank you for submitting your feedback!